Statut

Pravila smučarskega kluba Ptuj

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Smučarski klub Ptuj (v nadaljnjem besedilu SK PTUJ) je prostovoljna, samostojna stanovsko-interesna organizacija strokovnih kadrov in drugih občanov, ki imajo interes delovati v klubu.

Organiziran je po občinskem načelu in izvaja programirano vzgojno smučarsko dejavnost pod okriljem ZUTS-a Slovenije (ZVEZA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE). SK PTUJ je tudi član SZS (SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE). SK PTUJ se lahko včlani tudi v druge sorodne domače in mednarodne organizacije.

V primeru, da klub pridobi generalnega sponzorja, lahko njegovo ime doda imenu kluba.

2. člen

Sedež SK PTUJ je v Ptuju, naslov sedeža lahko spreminja vodstvo kluba.

Klub ima svoj pečat, ki je okrogel z napisom SK PTUJ in s simbolom smučarja v sredini.

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

SK PTUJ deluje samostojno na svojem področju, vendar v skladu s cilji in nalogami ZUTS-a Slovenije. SK PTUJ mora upoštevati in izvajati sklepe ZUTSA-a Slovenije, če niso v nasprotju s področnimi cilji in nalogami.

4. člen

Delovanje kluba je javno, za javnost dela je odgovoren predsednik kluba.

2. CILJI IN NALOGE

5. člen

Smučanje je postalo v današnjem družbeno gospodarskem življenju sestavni del telesne kulture in splošnega napredka družbe. Zato so cilji SK PTUJ dolgoročnega značaja, naloge pa usmerjene predvsem v:

 • skrb za stalno in načrtno vzgojo in razvoj smučarskih kadrov v skladu z družbenimi potrebami in željami klubov,
 • skrb za vzgojo članov in razvoja vrednot, ki bogatijo njihovo osebnost,
 • skrb za demokratičnost odnosov v organizaciji,
 • skrb za popularizacijo in množičnost smučanja,
 • skrb za strokovno usposabljanje kadrov – učiteljev alpskega smučanja,
 • smučarsko šolo.

6. člen

Navedene cilje si bo SK PTUJ prizadeval dosegati predvsem s tem, da bo:

 • usklajeval in povezoval svojo dejavnost v vseh smereh, zlasti pa z ZUTS Slovenije,
 • skrbel za izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov, za pedagoško delo na področju smučanja v skladu s pravilnikom o izobraževanju in izpopolnjevanju strokovnih smučarskih kadrov Fakultete za šport in ZUTS Slovenije,
 • skrbel za razporejanje svojih članov športnim, turističnim, prosvetnim, delovnim in drugim organizacijam, ki so organizatorji smučarskih tečajev ali smučarskih šol (amaterskih in profesionalnih),
 • skrbel za enotnost učnega programa in njegovo izvajanje,
 • skrbel za primerno nagrajevanje strokovnih kadrov,
 • skrbel za publicistiko, propagando in statistično dejavnost,
 • skrbel za finančno materialno osnovo, ki je potrebna za koordiniran razvoj smučarskih kadrov,
 • organizator začetnih in nadaljevalnih tečajev alpskega smučanja za vse starostne kategorije,
 • organizator in izvajalec tekem v alpskem smučanju.
 • SK Ptuj opravlja dejavnosti, ki so v skladu s SKD razvrščene po naslednjih šifrah:
  • P 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • R 93.120 – dejavnost športnih klubov
  • R 93.190 – druge športne dejavnosti
  • N 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup

3. ČLANSTVO

7. člen

Članstvo v SK PTUJ je prostovoljno. Člani SK PTUJ so lahko:

 • učitelji alpskega smučanja
  • 1. stopnje,
  • 2. stopnje,
  • 3. stopnje,
 • trenerji,
 • demonstratorji,
 • občani, ki imajo interes delovati v klubu.

8. člen

Pogoji za članstvo v SK PTUJ so naslednji:

 • pristopna izjava, s katero se kandidat obveže izpolnjevati vse naloge SK PTUJ po tem pravilniku,
 • redno plačevanje članarine.

Vsak član, ki izpolnjuje pogoje po tem členu, prejme člansko izkaznico.

9. člen

Članstvo v SK PTUJ se vodi po naslednjih vidikih:

 • aktivni člani,
 • neaktivni člani,
 • častni člani.

10. člen

Članstvo v SK PTUJ preneha:

 • z izstopom: član izstopi iz kluba prostovoljno, ko poda klubu pisno ali ustno izjavo o izstopu,
 • z izključitvijo: člana se izključi iz kluba na podlagi dokončnega sklepa vodstva kluba oziroma, če je neaktiven več kot 2 (dve) leti,
 • s črtanjem: o črtanju se odloča skupščina na predlog vodstva,
 • s smrtjo.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV:

11. člen

Pravice članov SK PTUJ so:

 • da sodelujejo v delu kluba in njegovih organih,
 • da volijo in so voljeni v organe kluba,
 • da dajejo pobude in predloge organom kluba,
 • da prejemajo nagrade in pohvale za delo,
 • da prejemajo za svoje delo nadomestila v skladu z dogovorjenimi tarifami za tekoče leto.

12. člen

Dolžnosti članov SK PTUJ so:

 • da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog v klubu,
 • da upoštevajo pravila kluba in sklepe organov kluba,
 • da se nenehno strokovno izpopolnjujejo,
 • da se redno udeležujejo obnovitvenih seminarjev,
 • da poučujejo v skladu z veljavnimi učnimi načrti,
 • da so vzgled na smučišču,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da brez soglasja SK PTUJ ne opravljajo individualnih ali skupinskih ur pouka alpskega smučanja na osnovi javnega zbiranja kandidatov, razen v primeru, da imajo odobren status opravljanja samostojnega poklica za poučevanje alpskega smučanja,
 • da preprečujejo nelojalno konkurenco,
 • da sodelujejo pri organizaciji klubskih in drugih tekmovanj,
 • da sodelujejo pri delovnih akcijah.

5. ORGANI SK PTUJ

13. člen

Organi SK PTUJ so:

 • skupščina,
 • vodstvo kluba,
 • komisije (disciplinska, nadzorna, tehnična), ki jih po potrebi imenuje vodstvo kluba.

SKUPŠČINA/1/

14. člen

Skupščina je najvišji organ kluba. Skupščino predstavljajo vsi člani kluba. Vsi organi kluba so za svoje delo odgovorni skupščini.

15. člen

Skupščina sprejme sklepe z dvotretjinsko večino navzočih članov.

16. člen

Skupščino vodi vodstvo kluba. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje vodstvo kluba enkrat letno in sicer 15 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda. Izredna skupščina se lahko skliče na pobudo vodstva kluba ali posameznih komisij. V kolikor vodstvo kluba ne skliče izredne skupščine v določenem roku, jo skličejo predlagatelji.

17. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov kluba.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut. Po poteku 30 minut je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 10 (deset) članov kluba. V nasprotnem primeru se skupščina preloži na kasnejši termin, toda največ za mesec dni.

18. člen

Sejo skupščine odpre predsednik kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh polnoletnih overovateljev zapisnika.

19. člen

Pristojnosti skupščine so:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu posameznih komisij,
 • sprejema in spreminja pravila kluba,
 • sprejema dolgoročne in kratkoročne programe dela kluba,
 • odloča o vseh drugih vprašanjih v skladu s tem pravilnikom,
 • podeljuje priznanja zaslužnim članom in imenuje častne člane,
 • sklepa o finančnem načrtu in potrjuje zaključni račun,
 • odloča o prenehanju delovanja kluba.

20. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja zapisnika.

VODSTVO KLUBA/2/

21. člen

Vodstvo kluba je organ upravljanja kluba in vodi delo kluba med dvema skupščinama. Opravlja upravne, administrativne, strokovno tehnične, materialne in finančne zadeve v skladu s tem pravilnikom in usmeritvami skupščine. Vodstvo kluba šteje pet članov:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • blagajnik,
 • tajnik,
 • tehnični vodja.

22. člen

Prva seja vodstva kluba mora biti sklicana najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvolitvi. Vodstvo kluba se sestaja po potrebi, v času smučarske sezone pa vsaj enkrat tedensko.

23. člen

Člane vodstva kluba voli skupščina na predloge članov za obdobje 4 (štirih) let in so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored.

24. člen

V pristojnosti in odgovornosti vodstva SK PTUJ so naslednje naloge:

 • pripravlja gradivo za skupščino in jo sklicuje,
 • sprejema organizacijo dela v klubu, obravnava in določa delo komisij,
 • izvršuje in nadzira letni program kluba,
 • gospodari s premoženjem kluba,
 • organizira aktivnosti za pridobitev denarnih sredstev za izvajanje programa,
 • določa način porabe sredstev in finančni načrt,
 • pripravlja predloge za priznanja in imenovanja častnih članov,
 • odloča o strokovnem izpopolnjevanju svojih članov,
 • določa urne postavke za poučevanje alpskega smučanja,
 • koordinira delo kluba z drugimi dejavniki,
 • opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščeno,
 • imenuje delegate v organe komisij,
 • predlaga skupščini sprejem morebitnih sprememb in dopolnitev tega pravilnika,
 • sprejema splošne akte za sprejem katerih ni pristojna skupščina.

25. člen

Seje vodstva kluba vodi in sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Vodstvo kluba sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov vodstva kluba.

26. člen

Za opravljanje zadev na posameznih področjih lahko vodstvo kluba ustanovi stalna ali začasna telesa: komisije, odbore, svete, idr.

27. člen

Vodstvo kluba je za svoje delo odgovorno skupščini.

28. člen

Predsednik vodstva kluba zastopa in predstavlja klub, sklicuje seje kluba, podpisuje splošne akte in finančne dokumente kluba in skrbi za nemoteno izvajanje dejavnosti kluba oziroma sklepov skupščine. Opravlja tudi ostale naloge, ki mu jih poveri vodstvo kluba. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma drugi član kluba.

Podpredsednik je namestnik predsednika in opravlja posebne naloge in druge naloge, ki mu jih naroča predsednik. Po potrebi je tudi podpisnik finančnih dokumentov.

Blagajnik kluba vodi finančne materialno poslovanje ter opravlja vse druge naloge, ki mu jih odredi vodstvo kluba. Je predsednik finančnih dokumentov.

Tajnik opravlja administrativne naloge in sestavlja zapisnike na vseh organih SK PTUJ ter opravlja druge naloge, ki mu jih odredi vodstvo kluba.

Tehnični vodja opravlja vse naloge s področja oskrbovanja premoženja kluba.

6. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

29. člen

SK PTUJ ima lahko premično in nepremično premoženje. Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva:

 • s članarino,
 • z dohodki od lastne dejavnosti,
 • z dohodki od reklam in oglasov,
 • s sredstvi od posameznih sponzorjev,
 • z vpisninami in tečajninami,
 • z drugimi dotacijami.

Obseg in namen sredstev se določi na osnovi vsakoletnega ovrednotenega programa dela in aktivnosti SK PTUJ.

30. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se vodi po načelih knjigovodskega in materialnega poslovanja. Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa NKBM Ptuj.

31. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik SK PTUJ, v njegovi odsotnosti podpredsednik in blagajnik.

32. člen

Za uresničevanje svojih nalog oziroma programa razvoja alpskega smučanja, lahko klub opravlja gospodarsko dejavnost pod pogoji, ki so določeni v ustreznih predpisih in zakonih. Sredstva pridobljena z gospodarsko dejavnostjo se lahko namenijo samo za uresničevanje programa iz 5. člena tega pravilnika.

33. člen

Klub lahko ima za opravljanje svojih dejavnosti zaposlene strokovne kadre ali pogodbene delavce z urejenimi individualnimi pogodbami.

7. KONČNE DOLOČBE

34. člen

SK PTUJ preneha delovati, če tako določi skupščina z dvotretjinsko večino, na podlagi odločbe pristojnega državnega organa oziroma, če število članov pade pod 10 (deset).

Ob prenehanju obstoja SK PTUJ preide premoženje v last SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE.

35. člen

Za tolmačenje tega pravilnika je pooblaščeno vodstvo SK PTUJ oziroma, po njegovem pooblastilu, drugi člani kluba.

36. člen

Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina SK PTUJ z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

37. člen

Z registracijo teh pravil pri Upravnem oddelku za notranje zadeve postane SK PTUJ pravna oseba zasebnega prava.

38. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati dosedanja pravila SK PTUJ.

 

Ptuj, 04.10.2012

Predsednik SK PTUJ
Bojan Kocjan